Uzņēmuma finanšu analīzeFirmas kompleksā analīze, tās ir darbības, saistītas ar firmas finanšu rādītāju un uzņēmuma nodokļu maksāšanas sistēmas novērtēšanu. Firmas kompleksās analīzes rezultātā var noskaidroties kļūdas grāmatvedības pārskatos nu nodokļu atskaitījumu sistēmā.
Jebkura analīze noslēdzas ar veiktā darba atskaites izstrādi un nodošanu, kurā tiek norādīti visi pārkāpumi, kā arī efektīvāki to novēršanas veidi. Uzņēmums "MG Alliance" sniedz kvalificētus firmas finanšu analīzes un grāmatvedības pakalpojumus. Savas profesionālās darbības laikā uzņēmums "MG Alliance" ir iekarojis lielu uzticību un cieņu no savu klientu puses, pateicoties veiksmīgi paveiktajiem darbiem uzņēmuma finanšu analīzē un grāmatvedībā.

Firmas finanšu analīze tiek veikta ar mērķi paaugstināt tās darbības efektivitāti. Firmas analīze ir pielīdzināma organisma diagnosticēšanas un izārstēšanas procesam. Finanšu analīzes laikā noskaidrojas firmā pastāvošās problēmas, tiek noteikti to rašanās iemesli un izskatīti to novēršanas varianti. Šo trūkumu novēršanas rezultātā tiek sakārtota firmas darbības sistēma un paaugstinās tās darba efektivitāte.

Par firmas finanšu analīzes veikšanas iemesliem var kalpot šādi faktori:

1. Uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāju strauja krišanās;
2. Galvenā grāmatveža nomaiņa uzņēmumā;
3. Uzņēmuma reorganizācija;
4. Firmas darbības sfēras paplašināšanās.
Visos šajos gadījumos firmas analīze un grāmatvedības pārbaude ļauj izvairīties no sarežģījumiem darbā, novērst šķēršļus uzņēmuma normālai attīstībai un atbrīvot resursus to izdevīgai investīcijai.

Mūsu uzņēmuma kvalificētie speciālisti veic firmas analīzi 2-os posmos. Pirmajā uzņēmuma analizēšanas posmā tiek vērtēti uzņēmuma grāmatvedības un nodokļu maksājumu pārskati. Galvenais firmas analīzes pirmā posma mērķis ir uzņēmuma turpmākās izpētes termiņu izvērtējums. Otrais posms saistīts ar firmas tiešu novērtējumu. Uzņēmuma analīzes rezultātā tiek sastādīts slēdziens, kurā atspoguļojas atklātie trūkumi un to novēršanas veidu uzskaitījums, kā arī gaidāmais rezultāts.

Kāpēc firmas analīze ir jāuztic kādai svešai organizācijai?

Daudzi lielu uzņēmumu īpašnieki uzdod jautājumu – kāpēc uzņēmuma analīze būtu jāuztic svešai organizācijai, ja ir savi štata darbinieki, kuru pienākumos ietverta ne tikai grāmatvedība, bet arī periodiska firmas finanšu stāvokļa pārbaude? Šāda lēmuma pieņemšanu sekmē vairāki iemesli:

1. Sveša organizācija ir ieinteresēta vienīgi patiesas informācijas sniegšanā, neslēpjot pārkāpumu izdarīšanas faktus vai atsevišķas grāmatvedības darbā pieļautas kļūdas;
2. Sveša kompānija – tas ir svaigs skatījums uz jūsu uzņēmuma finanšu stāvokli. Jauniem darbiniekiem, kuriem piemīt plašs redzesloks, ir daudz vieglāk pamanīt kļūdas un noteikt to novēršanas veidus;
3 Uzticot grāmatvedības darbus vai firmas analīzi mūsu kompānijai, Jūs varat būt pārliecināti par to, ka ar Jūsu pasūtījumu nodarbosies labākie speciālisti, kuriem ir ilgstoša darba pieredze atbilstošajā sfērā.